ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Reserveringen / Praktische informatie / Algemene Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN | La Roubine

Reservering van een accommodatie of “toeristische” kampeerplaats door particulieren

CAMPING LA ROUBINE MOULIN SAS
Chemin de la Roubine | 07150 VALLON PONT D’ARC
+33(0) 4 75 88 04 56 | roubine.ardeche@wanadoo.fr
www.camping-roubine.com | RC AUBENAS : 82 B 38 SIRET 32407345100019

DEFINITIES:
BESTELLING of RESERVERING of VERHUUR: Aankoop van diensten.
DIENSTEN: seizoenverhuur van een accommodatie of kale staanplaatsen “toerisme”.
ACCOMMODATIE: stacaravan (mobilehome).

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of reserve van toepassing op elke verhuur van accommodatie of kale staanplaatsen op de camping LA ROUBINE, beheerd door MOULIN SAS (‘de dienstverlener’), aan niet-professionele klanten (‘de klanten’ of ‘ de Klant ‘), op zijn website https://www.camping-roubine.com of per telefoon, post of e-mail (e-mails), of op een plaats waar de Dienstverlener de Diensten op de markt brengt.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de website https://www.camping-roubine.com of in schriftelijke vorm – op papier of elektronisch – in het geval van een reservering op een andere manier dan op afstand.

De klant moet deze lezen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een dienst is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Dienstverlener, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op andere marketingkanalen voor de Diensten.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de website en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander contractueel document. De versie die van toepassing is op de Klant is de versie die van kracht is op de website of die door de Dienstverlener is meegedeeld op de datum waarop de Klant de Bestelling plaatst.

Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de gegevens die zijn geregistreerd in het IT-systeem van de Dienstverlener het bewijs van alle transacties die met de Klant zijn afgesloten.

Onder de voorwaarden bepaald door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese gegevensbeschermingsregelgeving, beschikt de Klant te allen tijde over het recht tot toegang, correctie en aanvechting van zijn persoonlijke gegevens indien de verwerking niet essentieel is voor de uitvoering van de bestelling en voor het verblijf. Het volstaat een aanvraag in te dienen met vermelding van zijn naam, voornaam en adres en onder rechtvaardiging van zijn identiteit, aan: CAMPING LA ROUBINE, Chemin de la Roubine – 07150 VALLON PONT D’ARC

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard door ofwel het daarvoor bestemde vakje aan te vinken alvorens de online Bestelprocedure te implementeren, alsook de algemene gebruiksvoorwaarden van de website: https:// www. camping-roubine.com/, of, in het geval van een reservering buiten internet, op een andere geschikte manier.

ARTIKEL 2 – RESERVERINGEN

De klant selecteert op de site (of vult het document in dat door de dienstverlener is verzonden), de diensten die hij wenst te bestellen, op de volgende wijze:

De klant selecteert zijn aankomst- en vertrekdata en zijn type accommodatie op basis van beschikbaarheid en de verblijfsduur die wordt aangeboden op het boekingsplatform: https://bookingpremium.secureholiday.net/nl/3563/

De klant vult het reserveringsaanvraagformulier in en geeft de namen en geboortedata van alle personen die deelnemen aan het verblijf en vinkt het vakje aan om de verkoopvoorwaarden te accepteren. Hij valideert zijn verzoek en kiest vervolgens zijn betaalmiddel.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk aan de Dienstverlener te melden. De Bestelling wordt pas als definitief beschouwd na het versturen aan de Klant van een bevestiging van de aanvaarding van de Bestelling door de Dienstverlener, per e-mail of per post, of door het contract te ondertekenen in het geval van een reservering rechtstreeks op de locatie waar de Aanbieder de Diensten op de markt brengt.

Elke bestelling die op de website https://www.camping-roubine.com wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract op afstand tussen de klant en de Dienstverlener.

Alle Bestellingen zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen aan derden.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

De Diensten aangeboden door de Dienstverlener worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de website https://www.camping-roubine.com of op enig informatiemedium van de Dienstverlener, wanneer de Klant de bestelling plaatst. De prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, HT en TTC.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener zouden worden toegekend op de website https://www.camping-roubine.com of op enig informatie- of communicatiemedium.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsduur, zoals aangegeven op de website https://www.camping-roubine.com, in de e-mail of in het schriftelijke voorstel dat naar de klant wordt gestuurd. Na deze geldigheidsduur vervalt het aanbod en is de Dienstverlener niet langer gebonden aan de prijzen.

Ze omvatten niet de verwerkings- en administratiekosten, die al supplement worden gefactureerd, onder de voorwaarden vermeld op de website https://www.camping-roubine.com of in de informatie (post, e-mail, enz.) die vooraf aan de Klant wordt meegedeeld, en berekend voorafgaand aan het plaatsen van de Bestelling.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale aankoopbedrag, inclusief deze kosten.
Een factuur wordt opgemaakt door de verkoper en uiterlijk bij de betaling van het saldo van de prijs en aan het eind van het verblijf aan de klant overhandigd.

3.1. TOERISTENBELASTING
De toeristenbelasting, geïnd namens de gemeente / gemeente van gemeenten, is niet bij de tarieven inbegrepen. Het bedrag wordt bepaald per persoon en per dag en is variabel naargelang de bestemmingen. Het moet worden betaald bij het betalen voor de Service en wordt afzonderlijk op de factuur vermeld.

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. VOORUITBETALING
Vooruitbetaalde bedragen zijn aanbetalingen. Ze worden in mindering gebracht op de totale prijs die de klant verschuldigd is.

Voor stacaravans:
De aanbetaling bedraagt 25% van het bedrag van het verblijf bij een verblijf in een stacaravan van 7 nachten of langer.

De aanbetaling bedraagt 100% van het huurbedrag bij een verblijf korter dan 7 nachten of bij aankomst minder dan 30 dagen na de reserveringsdatum.

De aanbetaling wordt niet terugbetaald door de Dienstverlener in geval van annulering van het verblijf door de Klant vóór de geplande aankomstdatum (behalve in gevallen voorzien in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden).

Het saldo van het verblijf moet 30 dagen voor de aankomstdatum volledig worden betaald (op straffe van annulering van de huur van de accommodatie)

Voor de staanplaatsen:
De aanbetaling bedraagt een vast bedrag van € 170, – voor een verblijf op een kampeerplaats. Als het totale bedrag van het verblijf minder dan € 170 bedraagt, wordt het volledige bedrag bij de boeking betaald. Het saldo van het verblijf op een staanplaats moet bij aankomst van de klant worden betaald.

4.2. BETALINGEN
Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd na daadwerkelijke ontvangst van de verschuldigde bedragen door de Dienstverlener.
Laattijdige betaling zal resulteren in de onmiddellijke opeising van de betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen, onverminderd enige andere actie die de Dienstverlener in dit verband zou kunnen instellen tegen de Klant.

4.3. NIET-NALEVING VAN BETALINGSVOORWAARDEN
Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om in geval van niet-naleving van de hierboven uiteengezette betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten op te schorten of te annuleren en / of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten indien een aanmaning zonder effect bleef.

ARTIKEL 5 – VERLENING VAN DIENSTEN

5.1. VERLENING EN GEBRUIK VAN DIENSTEN
Huuraccommodaties mogen op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur worden bewoond en moeten op de dag van vertrek voor 10.00 uur verlaten zijn. Buiten de openingstijden van de receptie is aankomst of vertrek niet mogelijk.

De staanplaats mag op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur bezet zijn en moet op de dag van vertrek voor 12.00 uur verlaten zijn. Elke vrijgave van de staanplaats na 12.00 uur brengt de facturering van een extra nacht met zich mee. Elk verzoek tot verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum worden gedaan en wordt al dan niet geaccepteerd, afhankelijk van beschikbaarheid en mogelijkheden.

Het saldo van het verblijf moet volledig worden betaald:
– 30 dagen voor de aankomstdatum bij het huren van een stacaravan voor een verblijf van 7 nachten of meer (op straffe van annulering van deze huur) of bij bestelling voor een verblijf van minder dan 7 nachten
– op de dag van aankomst voor kampeerplaatsen.

De accommodaties en staanplaatsen zijn bedoeld voor een bepaald aantal bewoners en mogen in geen geval worden bezet door een groter aantal personen.
Accommodaties en staanplaatsen worden in dezelfde staat achtergelaten als bij aflevering. Indien dit niet het geval is, moet de huurder een forfaitair bedrag van 70€ voor de schoonmaak betalen. Elke degradatie van de accommodatie of toebehoren leidt tot onmiddellijke reparatie en herstel op kosten van de huurder. De inventaris aan het einde van de verhuur moet strikt identiek zijn aan die van de aanvang van de verhuur.

5.2. BORG
Voor accommodatieverhuur is een borg van 200€ vereist van de klant op de dag dat de sleutels worden overhandigd die aan hem worden teruggegeven op de dag van het einde van de huur, onder voorbehoud van eventuele aftrek van reparatiekosten.

Deze borg vormt geen aansprakelijkheidslimiet.

ARTIKEL 6 – VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verleend in geval van een verlate aankomst, een vervroegd vertrek of een wijziging van het aantal personen (hetzij voor het gehele of een deel van het geplande verblijf).

6.1. WIJZIGING
In geval van een wijziging van de data of het aantal personen, zal de Dienstverlener zich inspannen om zoveel mogelijk verzoeken tot wijziging van de datum te accepteren binnen de limiet van beschikbaarheid, onverminderd eventuele extra kosten; In alle gevallen is dit een eenvoudige inspanningsverbintenis, de Dienstverlener kan de beschikbaarheid van een staanplaats of accommodatie, of van een andere datum niet garanderen; In deze gevallen kan een meerprijs gevraagd worden.

Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt door de Dienstverlener beschouwd als een gedeeltelijke annulering, waarvan de gevolgen worden bepaald in artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING
Een voortijdig vertrek kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling door de Dienstverlener.

6.3. ANNULERING
In geval van annulering van de Boeking door de Klant na aanvaarding door de Dienstverlener, om welke reden dan ook, komt de aanbetaling die betaald is voor de Boeking, zoals gedefinieerd in Artikel 4 – BETALINGSVOORWAARDEN van deze Algemene Verkoopvoorwaarden automatisch ten volle rechte toe aan de Dienstverlener, als compensatie, en kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

In alle gevallen van annulering behoudt de Dienstverlener de verwerkings- en administratiekosten (artikel 3).

6.4. ANNULERING IN GEVAL VAN PANDEMIE
6.4.1. In het geval dat het bedrijf administratief gesloten is tijdens de data van het gereserveerde verblijf (wat wordt gelijkgesteld met een maatregel die de ontvangst van het publiek verbiedt, voor zover de klant rechtstreeks betrokken is bij de toepassing van deze maatregel) beslist door de openbare autoriteiten, en die niet toerekenbaar is aan de Dienstverlener, zijn de bedragen die de Klant vooraf heeft betaald voor de reservering van het verblijf, afhankelijk van de keuze van de klant onderhevig aan:

– Een voucher voor het door de klant betaalde bedrag geldig gedurende 18 maanden, terug betaalbaar aan het einde van de geldigheidsperiode of
– Een terugbetaling binnen 6 maanden

De Dienstverlener kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor aanvullende schadevergoeding buiten deze terugbetaling van de al betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

6.4.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.3 ANNULERING, wordt bij annulering van het verblijf, gerechtvaardigd door het feit dat de Klant zou zijn getroffen door COVID 19 (infectie) of een andere infectie die wordt beschouwd als onderdeel van een pandemie, of zou zijn geïdentificeerd als een contactgeval, waardoor zijn deelname aan het verblijf op de geplande data niet mogelijk zou zijn

– geen vergoeding van de kosten betaald

Een annuleringsverzekering met COVID19-verlenging wordt de klant aangeboden bij het boeken. Deze verzekering is niet verplicht.

6.4.3 – In het geval dat de Klant een specifieke verzekering afsluit die de risico’s vermeld in artikel 6.4.2 dekt, wordt de door de Klant ontvangen verzekeringsvergoeding in mindering gebracht op het bedrag van het tegoed, bedoeld in Artikelen 6.4.2.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
De klant die op een terrein of in een accommodatie wordt ondergebracht, moet wettelijk aansprakelijk zijn. Voor aanvang van de dienst kan bij de klant een verzekeringsbewijs worden aangevraagd.

7.2. HUISDIEREN
Dieren zijn toegestaan op de staanplaatsen (maximaal 2) tegen de aangegeven prijs en moeten op de staanplaats en op de camping aan de lijn worden gehouden. Het bijgewerkte inentingscarnet is verplicht en dient bij aankomst te worden getoond.

Alleen één kleine hond die minder dan 8 kilo weegt, wordt tegen de aangegeven prijs in één enkel type stacaravan (Supermercure) geaccepteerd en moet op het terrein van de stacaravan en op de camping aan de lijn worden gehouden. Het is verplicht om bij het boeken de aanwezigheid van de hond te vermelden. Het up-to-date vaccinatierapport is verplicht en dient bij aankomst te worden getoond.

7.3. HUISREGELS
Een reglement van orde hangt bij de ingang van het bedrijf en bij de receptie. De Klant is verplicht hiervan kennis te nemen en deze regels te respecteren. Het is op aanvraag verkrijgbaar.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER – GARANTIE

De Dienstverlener beschermt de Klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder extra betaling, tegen elk gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek als gevolg van een gebrek in het ontwerp of de uitvoering van de bestelde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van defecten of non-conformiteit binnen een termijn van maximaal 1 maand vanaf de levering van de Diensten.

De Dienstverlener vergoedt, corrigeert of laat (voor zover mogelijk) de diensten die als gebrekkig worden beschouwd, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 15 dagen nadat de Dienstverlener het gebrek of de ondeugd heeft geconstateerd, vergoeden of corrigeren. De terugbetaling zal plaatsvinden door middel van creditering op de bankrekening van de klant of door middel van een cheque die naar de klant wordt gestuurd.

De garantie van de aanbieder is beperkt tot de terugbetaling van de werkelijk door de klant betaalde diensten. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk of schuldig worden geacht voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van het optreden van een geval van overmacht dat gewoonlijk wordt erkend door de Franse jurisprudentie.

De Diensten die worden aangeboden via de website van de Aanbieder https://www.camping-roubine.com voldoen aan de geldende voorschriften in Frankrijk.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

Activiteiten die verband houden met de organisatie en verkoop van verblijven of excursies op een bepaalde datum of in een bepaalde periode vallen niet onder de herroepingstermijn die van toepassing is op verkopen op afstand en buiten verkoopruimten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L221-28 van de consumenten wet.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener, die deze diensten aanbiedt, voert de verwerking van persoonsgegevens uit met als rechtsgrond:

Ofwel het legitieme belang dat wordt nagestreefd door de Dienstverlener wanneer deze de volgende doelen nastreeft:
– prospectie
– het beheren van de relatie met zijn klanten en prospects,
– de organisatie, registratie en uitnodiging voor evenementen van de dienstverlener,
– verwerking, uitvoering, prospectie, productie, beheer, opvolging van aanvragen en dossiers van klanten,
– het opstellen van akten en documenten op verzoek van haar klanten.

Ofwel het naleven van wettelijke en regelgevende verplichtingen bij het verwerken van gegevens met het oog op:
– het voorkomen van witwassen van geld en financieren van terrorisme en de strijd tegen corruptie,
– facturering,
– Accounting.

De Dienstverlener bewaart de gegevens alleen voor de tijd die nodig is voor de operaties waarvoor ze werden verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

In dit verband worden klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie, uitgebreid naar 3 jaar met het oog op animatie en prospectie, onverminderd bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme worden de gegevens bewaard tot 5 jaar na het beëindigen van de relatie met de Dienstverlener. Boekhoudkundig worden ze gedurende 10 jaar bewaard vanaf het einde van het boekjaar.

Gegevens van prospects worden gedurende een periode van 3 jaar bewaard indien er geen deelname of registratie aan de evenementen van de Dienstverlener heeft plaatsgevonden.
De verwerkte gegevens zijn bedoeld voor geautoriseerde personen van de Dienstverlener.

Onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Verordening Gegevensbescherming, hebben individuen recht op toegang tot de gegevens die op hen betrekking hebben, correctie, ondervraging, beperking, overdraagbaarheid, ‘wissen’.

De personen die betrokken zijn bij de uitgevoerde verwerking hebben ook het recht om zich te allen tijde te verzetten, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens met als rechtsgrond het gerechtvaardigde belang van de dienstverlener. Evenals een recht van verzet tegen commerciële prospectie.

Ze hebben ook het recht om algemene en specifieke richtlijnen vast te stellen die de manier bepalen waarop ze na hun overlijden de bovengenoemde rechten willen uitoefenen.
– per e-mail naar het volgende adres: roubine.ardeche@wanadoo.fr
– of per post naar het volgende adres: Camping la Roubine, SAS MOULIN, Chemin de la Roubine, Route de Ruoms, 07150 Vallon Pont d´Arc, vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

De betrokken personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website https://www.camping-roubine.com is eigendom van de Dienstverlener en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke reproductie, distributie, geheel of gedeeltelijk gebruik van deze inhoud is strikt verboden en kan een overtreding van vervalsing vormen.

Bovendien blijft de Dienstverlener eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die worden gemaakt (zelfs op verzoek van de Klant) met het oog op het leveren van de Diensten aan de Klant. De Klant onthoudt zich daarom van elke reproductie of elk gebruik van genoemde studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz., zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener die dit afhankelijk kan stellen van een financiële compensatie.

Hetzelfde geldt voor namen, logo’s of meer algemeen elke grafische of tekstweergave van de Dienstverlener of die door hem wordt gebruikt en verspreid.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende operaties worden beheerst en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval deze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, heeft alleen de Franse tekst voorrang in geval van betwisting.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe de aan- en verkooptransacties gesloten met toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, consequenties en gevolgen, en die niet konden worden opgelost tussen de Dienstverlener en de Klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.
De Klant wordt erop gewezen dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op een andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting

Hier is de link naar het platform voor online geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng
In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de consumentencode heeft de consument binnen een jaar na zijn schriftelijke klacht, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van de consumentenwet, het recht om een verzoek om een minnelijke schikking in te dienen door bemiddeling, aan:

SAS Médiation Solution
222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost
site : https://www.sasmediationsolution-conso.fr
email : contact@sasmediationsolution-conso.fr

ARTIKEL 14 – PRE-CONTRACTUELE INFORMATIE – AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier mededeling te hebben gehad van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen L 111-1 tot L111-7 van de verbruikscode , naast de informatie die vereist is in toepassing van het besluit van 22 oktober 2008 betreffende voorafgaande informatie aan de consument over de kenmerken van huuraccommodaties in buitenhotels en in het bijzonder:
– de essentiële kenmerken van de Diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken Diensten;
– de prijs van de Diensten en bijkomende kosten;
– informatie met betrekking tot de identiteit van de Dienstverlener, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, en zijn activiteiten, voor zover deze niet uit de context blijkt;
– informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun implementatiemethoden; de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;
– de mogelijkheid om bij een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;
– informatie met betrekking tot de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractvoorwaarden.

Het feit dat een natuurlijke (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de website https://www.camping-roubine.com impliceert de volledige en totale aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant die in het bijzonder afstand doet van het gebruik van enig tegenstrijdig document, dat niet afdwingbaar zou zijn jegens de Dienstverlener.